,

Syahid Tiga Panglima Islam Dalam Perang Mu’tah

Dalam hadith riwayat Bukhari yang sanadnya sehingga Abdullah bin Umar: “Rasulullah Sollallahu ‘Alaihi Wasallam menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai pemimpin pasukan dalam perang Mu’tah, di mana Rasulullah bersabda: “Jika Zaid terbunuh, digantikan Ja’far, dan jika Ja’far terbunuh, digantikan Abdullah bin Rawahah.”

Rasulullah juga menyampaikan wasiat kepada para sahabat: “Aku wasiatkan agar kamu bertakwa kepada Allah dan perlakukan kaum Muslimin yang turut serta bersama kamu dengan baik. Perangilah sesiapa pun yang kafir kepada Allah. Jangan berkhianat, jangan membunuh anak kecil, wanita, orang tua renta dan orang yang berada di tempat peribadatan. Jangan mengusik pohon kurma, jangan menebang pohon, jangan meruntuhkan bangunan. Jika kamu bertemu musuh kamu daripada kalangan kaum musyrikin, serulah mereka pada salah satu dari tiga hal; Islam, membayar jizyah, atau perang.”

Perang Mu’tah melibatkan 3000 orang tentera Muslimin dan 200000 pihak musuh yang terdiri daripada kabilah Arab dan pasukan salib Romawi.

Dalam perang itu, Zaid bin Haritsah selaku panglima pertama menghunus pedang dan menyusup ke barisan musuh dengan membawa bendera Rasulullah sehinggalah gugur terkena tombak.

Kemudian, bendera itu diambil oleh Ja’far bin Abu Thalib dan menyusup ke barisan musuh juga. Pasukan salib mengepung dan menebas tangan kanannya, kemudian bendera itu dipegang dengan tangan kiri namun ditebas juga, akhirnya Ja’far memegang dengan kedua lengannya sehinggalah mati syahid.

Sehinggakan, ada sembilan puluh luka tusukan tombak, tebasan pedang dan lesakan panah.

Lalu, bendera itu dipegang Abdullah bin Rawahah dan dia juga memerangi musuh sehingga mati syahid.

Rujukan : Kitab Sirah Nabawiyyah (Dr Ali Muhammad As-Shallabi)